0902 909 350 office@zaloz.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Preambula
Služby administratívneho spracovania podkladov na základe vytvorených predlôh a ich elektronické podanie na základe špecifických plných mocí sú určené výhradne pre klientov skupiny najlepsiuctovnik.sk a nie sú poskytované externým nezmluvným klientom. Tieto služby sú doplnkovými službami k hlavnej činnosti vedenie účtovníctva a miezd a sú s nimi úzko späté. Ak nie ste našim zmluvným klientom v skupine najlepsiuctovnik.sk, posíme obráťte sa na svojho advokáta alebo inú oprávnenú osobu.

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom elektronických služieb (portál www.zaloz.sk) a príjemcom elektronických služieb a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí elektronických služieb. Služba je určená výlučne pre účtovných klientov skupiny najlepsiuctovnik.sk.

1.2 Poskytovateľom je spoločnosť biznis one, ivestičné družstvo, so sídlom Jókaiho 30, 821 06 Bratislava 214, IČO: 45326509, zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Dr, vl.č.606/B (ďalej len „poskytovateľ“), pričom prevádzková kancelária poskytovateľa sa nachádza v kancelárskych priestoroch na adrese Račianska 72, 831 02 Bratislava v priestoroch skupiny najlepsiuctovnik.sk.

1.3 Objednávateľom elektronických služieb je fyzická osoba alebo právnická osoba ako príjemca elektronických služieb, ktorá využíva elektronické služby výhradne na účel podnikania (ďalej len „objednávateľ“), pričom objednávateľ alebo objednávateľova firma/podnikanie je zmluvným klientom skupiny najlepsiuctovnik.sk.

1.4 Elektronické služby sú služby poskytované prostredníctvom portálu www.zaloz.sk na internete (ďalej len „internetový portál“), ktorého je poskytovateľ prevádzkovateľom (ďalej len „služby“). Za služby sa považujú aj služby podľa čl. 9 týchto VOP, ktoré nie sú elektronickými službami.

1.5 Zmluva o poskytnutí elektronických služieb je zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorá je uzavretá elektronickými prostriedkami na diaľku medzi poskytovateľom a objednávateľom v súlade s Článkom 2 VOP (ďalej len „zmluva o poskytnutí služieb“ alebo len „zmluva“). Zmluvou podľa týchto VOP sa rozumie aj zmluva o poskytovaní služieb, ktorá nie je uzavretá na diaľku.

1.6 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215.

Článok 2
Objednávka a uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb
2.1 Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká momentom odoslania objednávky uskutočnenej objednávateľom prostredníctvom internetového portálu použitím príslušného pokynu objednaj resp. tlačidla označujúceho úkon objednania, s výnimkou pokynu resp. tlačidla „nezáväzná objednávka“ alebo iného označenia nezáväznosti úkonu, za podmienok riadneho, pravdivého a úplného uvedenia všetkých údajov v objednávke, vyžadovaných internetovým portálom (v príslušnom formulári) a úhradou príslušnej ceny za službu; V prípade, ak aj neboli všetky údaje uvedené objednávateľom riadne a úplne, je poskytovateľ oprávnený považovať takúto objednávku za riadne uskutočnenú, ak ju potvrdí.

2.2 Zmluvný vzťah tiež vzniká úhradou príslušnej ceny za službu v prípade, ak nebola objednávka odoslaná prostredníctvom internetového portálu ale inými elektronickými prostriedkami prípadne ak bola objednávka doručená poskytovateľovi v písomnej podobe. Podmienkou je riadne, pravdivé a úplne uvedenie všetkých údajov vyžadovaných internetovým portálom (v príslušnom formulári) alebo vyžadovaných iným formulárom odoslaným objednávateľovi emailom, inými elektronickými prostriedkami (ďalej spoločne len „email“) alebo inak doručeným. V prípade, ak aj neboli všetky údaje uvedené objednávateľom riadne a úplne, je poskytovateľ oprávnený považovať takúto objednávku za riadne uskutočnenú, ak ju potvrdí.

2.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom sú tieto VOP platné v čase odoslania objednávky alebo v čase ich odoslania objednávateľovi prostredníctvom emailu (ak nejde o odoslanie objednávky prostredníctvom internetového portálu) alebo v čase, kedy sa s nimi objednávateľ preukázateľne oboznámil pri objednávaní služby.

2.4 Nezáväzná objednávka alebo obdobná forma kontaktovania poskytovateľa objednávateľom sa považuje iba za žiadosť o zaslanie informácií o poskytovaných službách.

2.5 Uzavretie zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom potvrdí poskytovateľ akceptačným emailom.

Článok 3
Zmena zmluvy
3.1 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomne alebo elektronickými prostriedkami, a to na základe dohody zmluvných strán.

Článok 4
Zrušenie zmluvy
4.1 Objednávateľ je oprávnený zrušiť zmluvu kedykoľvek po jej vzniku, a to zaplatením odstupného vo výške min. 20% z celkovej ceny služby. V prípade ak dôjde k takémuto zrušeniu zmluvy po úhrade ceny za službu zo strany objednávateľa, je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi prijatú cenu zníženú o sumu odstupného uvedeného v predchádzajúcej vete, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od objednávateľa prijal. V prípade ak dôjde k takémuto zrušeniu zmluvy po úhrade správneho a/alebo súdneho poplatku poskytovateľom, objednávateľ nemá nárok na vrátenie takéhoto správneho a/alebo súdneho poplatku a poskytovateľ je povinný vrátiť objednávateľovi prijatú cenu zníženú o sumu odstupného uvedeného v prvej vete tohto odseku a o sumu zaplateného správneho a/alebo súdneho poplatku, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od objednávateľa prijal. V prípade, ak bola cena uhradená prostredníctvom platobného portálu cez internet, poníži sa vrátená suma aj o sumu poplatku za realizovanú transakciu prostredníctvom platobného portálu.

4.2 Objednávateľ je oprávnený zrušiť zmluvu formou emailu alebo písomne, vždy s uvedením čísla objednávky, ktorú ruší.

4.3 Poskytovateľ je oprávnený zrušiť zmluvu po jej vzniku alebo neprijať alebo nepotvrdiť objednávku

a) v prípade chybne vyplnených údajov, chýbajúcich údajov alebo iných nezrovnalostí v objednávke, pokiaľ ani po výzve poskytovateľa na ich doplnenie alebo odstránenie nedôjde k bezodkladnému odstráneniu týchto nedostatkov,

b) v prípade, ak sa ukáže, že ktorékoľvek z vyhlásení uvedených v čl. 5, bod 5.5, 5.8 a 5.9 VOP nie je pravdivé alebo ak nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie služby (napr. ak jediným spoločníkom/zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným má byť právnická osoba, ktorá má iba jedného spoločníka a pod.),

c) ak dôjde k odvolaniu súhlasu podľa čl. 10 VOP.

4.4 Poskytovateľ je oprávnený zrušiť zmluvu po jej vzniku alebo neprijať alebo nepotvrdiť objednávku formou emailu alebo písomne.

4.5 V prípade takéhoto zrušenia zmluvy je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi prijatú cenu služby zníženú o sumu zaplateného správneho alebo súdneho poplatku, ak boli zaplatené, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od objednávateľa prijal.

Článok 5
Spôsob poskytnutia služby poskytovateľom
5.1 Objednávateľ sa riadi pokynmi zverejnenými na internetovom portáli a doručenými emailom.

5.2 Poskytovateľ je povinný poskytovať služby s profesionálnou starostlivosťou a v súlade s údajmi a informáciami poskytnutými objednávateľom prostredníctvom internetového portálu alebo inak (napr. emailom, telefonicky a pod.). Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi objednávateľa, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú.

5.3 Poskytovateľ je povinný informovať o všetkých dôležitých krokoch pri poskytnutí služby. Po riadnom poskytnutí služby, je poskytovateľ povinný bezodkladne zaslať poštou kompletnú písomnú dokumentáciu objednávateľovi, vrátane originálu živnostenského oprávnenia a výpisu z obchodného registra. Pokiaľ sa zásielku nepodarí objednávateľovi doručiť, uloží ju poskytovateľ u seba a upovedomí o tom objednávateľa emailom, čím sa považuje povinnosť podľa tohto odseku za splnenú.

5.4 Ak je pre splnenie povinností poskytovateľa nevyhnutná súčinnosť zo strany objednávateľa, je objednávateľ povinný poskytnúť takúto súčinnosť bezodkladne na výzvu poskytovateľa, najmä, ale nie výlučne, v prípadoch ak poskytovateľ požiada objednávateľa o zaslanie upresňujúcich, správnych alebo dodatočných informácií a údajov k objednávke.

5.5 Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií (vrátane dokumentov) zadaných a zaslaných prostredníctvom internetového portálu alebo inak poskytnutých poskytovateľovi a vyhlasuje, že sú pravdivé.

5.6 Ak sa vyžaduje podpis dokumentu, zaväzuje sa objednávateľ podpísať takýto dokument vlastnoručne. Pokiaľ osoba oprávnená podpísať predmetný dokument nie je totožná s objednávateľom, zaväzuje sa objednávateľ zabezpečiť vlastnoručný podpis oprávnenej osoby.

5.7 Na internetovom portáli v kroku „kontrola“ je objednávateľ povinný ešte raz skontrolovať správnosť všetkých ním zadaných údajov a

a) potvrdiť správnosť údajov alebo

b) opraviť údaje vrátením sa späť na príslušný krok, vykonaním príslušnej zmeny a následným uložením zmeny a následne potvrdiť správnosť opravených údajov, v kroku „kontrola“.

5.8 Objednávateľ vyhlasuje, že na majetok spoločníkov a konateľov nebol ukončený konkurz alebo že návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku.

5.9 Objednávateľ tiež vyhlasuje, že spoločníkom, konateľom ani zodpovedným zástupcom nebol súdom ani správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živností.

5.10 Objednávateľ súhlasí s doručovaním noviniek a/alebo marketingových informácii prostredníctvom emailu na ním zadanú emailovú adresu uvedenú v objednávke. Tento súhlas môže emailom na adrese office@najlepsiuctovnik.sk kedykoľvek odvolať.

5.11 Objednávateľ súhlasí s uvedením a zverejnením jeho obchodného mena alebo obchodného mena spoločnosti ktorej založenie alebo zmeny objednal a názov obce, v ktorej majú sídlo, v referenciách poskytovateľa (to zn. subjekty, ktoré využili služby poskytovateľa) na internete alebo v inak. Tento súhlas môže emailom na adrese office@najlepsiuctovnik.sk kedykoľvek odvolať.

5.12 Poskytovateľ je oprávnený poskytovať služby aj prostredníctvom tretej osoby.

5.13 Objednávateľ nie je oprávnený vykonávať bez súhlasu poskytovateľa zmeny v dokumentácii poskytnutej poskytovateľom.

Článok 6
Čas dodania služby
6.1 Všeobecná dodacia lehota objednanej služby je 365 pracovných dní, pokiaľ nie je na internetovom portáli uvedené inak. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia kompletných a správnych informácií, údajov a platných a podpísaných dokumentov (listín) zo strany objednávateľa poskytovateľovi potrebných pre poskytnutie služby. V prípade likvidácie je dodacia doba 9999 dní.

6.2 Dodacia lehota nie je pre poskytovateľa záväzná pokiaľ príde k nedodržaniu zákonnej lehoty zo strany príslušných štátnych úradov a/alebo pokiaľ bude proces predĺžený na základe úkonu/ov príslušných štátnych úradov a/alebo pokiaľ nastanú neočakávané právne alebo faktické skutočnosti, ktoré poskytovateľ nemohol vopred ovplyvniť (napr. chybne vydaný živnostenský list, chybne prepísaná adresa sídla do výpisu z obchodného registra, chýbajúci podpis na živnostenskom liste, bezdôvodne zamietnutie návrhu na zápis do obchodného registra a pod.).

6.3 Dodacia lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti a/alebo so splnením svojich povinností.

6.4 Poskytovateľ si ďalej vyhradzuje právo predĺžiť termín dodania služby objednávateľovi v závislosti od množstva prijatých objednávok tretích osôb v relevantnom období. O tejto skutočnosti je poskytovateľ povinný objednávateľa bezodkladne informovať. V prípade ak objednávateľ nebude mať záujem na poskytnutí služby v neskoršom termíne, je oprávnený jednostranne zrušiť zmluvu. Povinnosť uhradiť odstupné sa na objednávateľa v tomto prípade nevzťahuje.

6.5 Poskytovanie služby virtuálneho sídla je viazané na poskytovanie účtovných služieb, v prípade ak novozaložená spoločnosť má nami zabezpečený súhlas vlastníka nehnuteľnosti a nedôjde bezodkladne k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní služieb vedenia účtovníctva, súhlas so sídlom zaniká a konateľ spoločnosti je povinný do 15-tich dní zabezpečiť zápis zmeny sídla v Obchodnom registri. Oznámenie o odvolaní súhlasú so sídlom sa oznamuje prednostne emailom na obvyklú komunikačnú emailovú adresu s lehotou 15 dni na zápis zmeny sídla.

Článok 7
Zodpovednosť
7.1 Služby poskytované poskytovateľom nie sú právnym poradenstvom ani právnymi službami podľa osobitných predpisov. Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a sumarizačný charakter a sú voľne dostupné v právnych predpisoch SR alebo na internete. V prípade záujmu objednávateľa o právne poradenstvo, poskytovateľ odporúča objednávateľovi obrátiť sa na advokáta z radov Slovenskej advokátskej komory prípadne na notára z radov Notárskej komory Slovenskej republiky.

7.2 Poskytovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za informácie, ktoré sú súčasťou obsahu internetového portálu. Články uverejnené na internetovom portáli sú chránené autorským právom.

7.3 Informácie, ktoré objednávateľ poskytne prostredníctvom objednávkového formulára, resp. internetového portálu alebo inak, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a objednávateľ ani iná osoba nie je oprávnená ďalej poskytovať ich tretím osobám ani komerčne využívať v rozpore z týmito VOP.

7.4 Objednávateľ berie na vedomie, že služby (najmä ale nie výlučne založenie firmy a zmeny vo firme) sú vykonávané prevažne prostriedkami elektronickej komunikácie. Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú priamo alebo nepriamo v súvislosti so zariaďovaním záležitostí v dôsledku použitia technického vybavenia poskytovateľa, hardwaru, softwaru, telefonických liniek, pripojenia prostredníctvom internetovej siete alebo diaľkovým elektronickým prenosom dát.

7.5 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú užívateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nesprávneho, nedovoleného alebo protiprávneho užívania internetového portálu.

7.6 Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovanie služieb (najmä ale nie výlučne založenie firmy a zmeny vo firme) prostredníctvom internetového portálu je založené na všeobecnej skúsenosti s fungovaním registrových súdov alebo iných orgánov oprávnených na registráciu, avšak s ohľadom na autonómiu rozhodovania jednotlivých registrových súdov môžu byť pre konkrétnu registráciu požadované ďalšie listiny alebo uskutočnenie iných úkonov.

7.7 Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov internetového portálu.

Článok 8
Reklamácie
8.1 Objednávateľ je povinný upozorniť poskytovateľa emailom (office@zaloz.sk) na nesúlad poskytovanej služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.

8.2 V prípade, ak objednávateľ nie je spokojný s poskytnutou službou, môže poskytovateľovi podať emailom (office@najlepsiuctovnik.sk) alebo poštou na korešpondenčnú adresu poskytovateľa reklamáciu, v ktorej uvedie číslo objednávky a dôvod reklamácie. Reklamácie poskytovateľ vybavuje v pracovných dňoch od 8,00 hod do 16:00 hod a spravidla do piatich (5) pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie.

8.3 Okrem toho, objednávateľ môže uviesť svoj názor poskytovateľovi prostredníctvom tzv. feedback dotazníku alebo feedback emailu, ktorý poskytovateľ zasiela spravidla po poskytnutí služby.

8.4 V prípade ak vôbec nedošlo k registrácii firmy alebo zmien vo firme z dôvodu porušenia povinnosti na strane poskytovateľa, zaväzuje sa poskytovateľ vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú objednávateľ poskytovateľovi uhradil, vrátane súdneho poplatku a správneho poplatku. V prípadoch ak vôbec nedošlo k registrácii firmy alebo zmien vo firme z dôvodu porušenia povinnosti ako na strane poskytovateľa tak aj na strane objednávateľa, je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi sumu, ktorú objednávateľ poskytovateľovi uhradil, zníženú o zaplatený súdny poplatok a správny poplatok. V ostatných prípadoch nie je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu služby.

Článok 9
Služby
9.1 Ku dňu vydania týchto VOP poskytovateľ poskytuje najmä, ale nie výlučne, nasledovné služby:

a) Založenie firmy. Za podmienok stanovených zmluvou uskutoční poskytovateľ úkony smerujúce k založeniu a vzniku obchodnej spoločnosti alebo inej osoby dostupnej v rámci ponúkaných služieb na internetovom portáli (ďalej len „firma“), vrátane spracovania dokumentov potrebných pre založenie a vznik firmy, poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií, obstarania príslušných verejno-právnych oprávnení a zápisu firmy do príslušného registra, ak je na takéto obstaranie a zápis od objednávateľa alebo príslušnej osoby splnomocnený. Konzultačné služby nie sú právnym poradenstvom. Poskytnutie služby je skončené dňom vzniku firmy alebo dňom konečného odmietnutia registrácie firmy.

b) Založenie firmy – iba dokumenty. Za podmienok stanovených zmluvou spracuje a odošle poskytovateľ objednávateľovi dokumenty potrebné pre založenie firmy, vrátane poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií. Konzultačné služby nie sú právnym poradenstvom. Poskytnutie služby je skončené dňom odoslania dokumentov objednávateľovi.

c) Zmeny vo firme. Za podmienok stanovených zmluvou uskutoční poskytovateľ úkony smerujúce k registrácii tzv. korporátnych zmien vo firme, podľa požiadaviek objednávateľa a na podklade ním uvedených informácii, vrátane spracovania dokumentov potrebných pre uskutočnenie a registráciu zmien firmy, poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií, obstarania príslušných verejno-právnych oprávnení a registrácie zmien vo firme do príslušného registra, ak je na takéto obstaranie a registráciu od objednávateľa alebo príslušnej osoby splnomocnený. Konzultačné služby nie sú právnym poradenstvom. Poskytnutie služby je skončené dňom registrácie zmien vo firme v príslušnom registri alebo dňom konečného odmietnutia takejto registrácie.

d) Zmeny vo firme – iba dokumenty. Za podmienok stanovených zmluvou spracuje a odošle poskytovateľ objednávateľovi dokumenty potrebné k registrácii tzv. korporátnych zmien vo firme, podľa požiadaviek objednávateľa a na podklade ním uvedených informácii, vrátane poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií. Konzultačné služby nie sú právnym poradenstvom. Poskytnutie služby je skončené dňom odoslania dokumentov objednávateľovi.

e) Predaj firmy. Za podmienok stanovených zmluvou uskutoční poskytovateľ úkony smerujúce k prevodu obchodného podielu v už zaregistrovanej firme, vrátane zmeny sídla firmy, konateľa, prípadne obchodného mena firmy, a to podľa požiadaviek objednávateľa a na podklade ním uvedených informácii. Súčasťou je spracovanie dokumentov potrebných pre uskutočnenie a registráciu zmien vo firme, poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií a registrácie zmien vo firme do príslušného registra, ak je na takúto registráciu od objednávateľa splnomocnený. Konzultačné služby nie sú právnym poradenstvom. Súčasťou služby môže byť aj sprostredkovanie predaja firmy. Poskytnutie služby je skončené dňom registrácie zmien vo firme v príslušnom registri alebo dňom konečného odmietnutia takejto registrácie.

f) Ďalšie služby, ktoré poskytovateľ poskytuje sú uvedené na internetovom portáli.

Článok 10
Ceny
10.1 Ceny za služby sa spravujú aktuálnym cenníkom uvedeným na portáli v čase objednania služby a považujú sa za zmluvné ceny.

10.2 Ceny pri službách založenie firmy, zmeny vo firme a predaj firmy zahŕňajú súdny poplatok pri elektronickom podaní a neúčtuje sa k nim DPH. Hotové výdavky, s výnimkou uvedeného súdneho poplatku, znáša objednávateľ. Poskytovateľ sa môže rozhodnúť, že do ceny zahrnie aj niektoré hotové výdavky – o tejto skutočnosti bude objednávateľa informovať emailom alebo na internetovom portáli.

10.3 Pri zložitejších spoločnostiach (napr. so zahraničnými konateľmi, nepeňažnými vkladmi, s potrebou znaleckých posudkov, úradných a iných prekladov, s osobitnými predmetmi podnikania a pod.), sa cena určuje poskytovateľom individuálne, prípadne poskytovateľ odporučí objednávateľovi obrátiť sa na advokáta z radov Slovenskej advokátskej komory a požiadať o poskytnutie právnej rady.

10.4 Ceny za službu Zmeny vo firme sú vrátane DPH. Poskytovateľ môže poskytnúť aj individuálne dojednanú zľavu. Ceny za tzv. Iné zmeny, ktoré sú uvedené na internetovom portáli sa dohodnú s objednávateľom individuálne.

10.5 Ceny za predaj firmy zahŕňajú iba prevod spoločnosti, zmenu konateľa a zmenu sídla, vrátane súdneho poplatku a provízie za sprostredkovanie, ak sa aplikuje. Iné zmeny vykonávané súčasne s prevodom firmy (napr. nové živnosti a pod.) sú spoplatnené extra, podľa cien platných pre Zmeny vo firme.

10.6 V prípade, ak objednávateľ požiada poskytovateľa o obstaranie alebo sprostredkovanie právnych služieb, ak to zákon umožňuje, poskytovateľ vystaví faktúru za obstaranie alebo sprostredkovanie právnych služieb vo výške zhodnej s cenou za poskytnuté právne služby alebo právne služby objednávateľovi refakturuje.

10.7 Poskytovateľ je oprávnený meniť ceny služieb uverejnením nových cien na internetovom portáli. Tieto nové ceny sa nevzťahujú na služby, ktoré už boli objednané.

Článok 11
Platobné podmienky
11.1 Cena za službu sa uhrádza vopred na základe tzv. predfaktúry, ktorú poskytovateľ vystaví po objednaní služby zo strany objednávateľa (Správne a/alebo súdne poplatky sa rovnako uhrádzajú vopred.). Objednávateľ je povinný uhradiť predfaktúru v lehote splatnosti.

11.2 Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet poskytovateľa.

11.3 Po úhrade predfaktúry vystaví poskytovateľ riadnu faktúru. Poskytovateľ je povinný vystaviť riadnu faktúru najneskôr do konca príslušného kalendárneho roka. Objednávateľ súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry.

11.4 Poskytovateľ nie je platcom DPH.

11.5 Pri poskytnutí služby prostredníctvom tretej osoby môže byť faktúra vystavená priamo touto treťou osobou.

Článok 12
Komunikácia
12.1 Objednávateľ súhlasí s komunikáciou najmä prostredníctvom emailovej adresy, telefónneho čísla a poštovej adresy, ktoré poskytne poskytovateľovi. V prípade, ak dôjde k zmene týchto údajov, je objednávateľ povinný oznámiť ich poskytovateľovi. Do momentu oznámenia uvedenej zmeny je pre komunikáciu platný pôvodný údaj.

12.2 Informácia alebo listina doručovaná emailom sa považuje za doručenú dňom jej odoslania. Poskytovateľ aj objednávateľ sú z tohto dôvodu povinní denne kontrolovať obsah svojho emailového konta.

12.3 Poskytovateľ bude zasielať dokumenty vo formáte Microsoft Word (*.DOC alebo *.DOCX) alebo v inom bežnom formáte (*.rtf alebo *.pdf). Na tento účel sú poskytovateľ aj objednávateľ povinní zabezpečiť aby ich emailové kontá a softwarové a hardwarové vybavenie počítača umožňovalo prijímať a čítať súbory v uvedených formátoch.

Článok 13
Osobné údaje
13.1 Poskytovateľ je oprávnený zhromažďovať a spracovávať osobné údaje objednávateľa, spoločníkov, členov orgánov a iných osôb, poskytnuté objednávateľom v rozsahu, v akom sú vyžadované na internetovom portáli (najmä, ale nie výlučne meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, pohlavie, miesto, okres a štát narodenia, predchádzajúce meno a priezvisko, rodné priezvisko, meno a priezvisko matky, meno a priezvisko otca, rodné priezvisko matky, tel. číslo, emailová adresa), a to výlučne na účel poskytnutia služieb. Poskytovateľ je oprávnený uchovávať predmetné osobnú údaje počas 10 rokov odo dňa ich poskytnutia.

13.2 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov objednávateľa a ďalších osôb, ktoré mu boli zverené prostredníctvom internetového portálu alebo inak. Poskytovateľ je taktiež povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré mu boli sprístupnené v súvislosti s poskytnutím služieb, s výnimkou použitia pre účely plnenia svojich záväzkov pri poskytovaní služby.

13.3 Objednávateľ poskytol svoje osobné údaje dobrovoľne, súhlasí s ich zhromažďovaním, uchovávaním, spracovávaním a použitím v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre účel poskytnutia služby, najmä ale nie výlučne súhlasí s ich poskytnutím štátnemu orgánu príslušnému pre registráciu, štátnemu orgánu príslušnému pre vydanie potrebných oprávnení a tretej osobe iba v súvislosti s objednanou službou (napr. prenajímateľ sídla spoločnosti).

Článok 14
Záverečné ustanovenia
14.1 Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ako aj vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

14.2 Vzhľadom na osobitnú úpravu v týchto VOP, ustanovenia § 5 ods. 3 až 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov sa nepoužijú.

14.3 Objednávateľ a/alebo návštevník internetového portálu zakliknutím príslušného poľa s názvom Všeobecné obchodné podmienky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a že s nimi bezvýhradne súhlasí.

14.4 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP.

14.5 Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovom portáli, to zn. 31.12.2018